Ile było pokoleń od Abrahama do Jezusa?
57
42
41 (40**)
Ew. wg św. Łukasza 3, 23-38

1. Jezus synem 2. Józefa* 3. Helego
4. Mattata 5. Lewiego 6. Melchiego 7.Jannaja 8. Józefa 9. Matatiasza
10. Amosa 11. Nahuma 12. Chesliego 13. Naggaja 14. Maata 15. Matatiasza 16. Semei 17. Josecha 18. Jody 19. Jana 20. Resy 21. Zorobabela 22. Salatiela
23. Neriego 24. Melchiego 25. Addiego
26. Kosama 27. Elmadana 28. Hera
29. Jezusa 30. Eliezera 31. Jorima
32. Mattata 33. Lewiego 34. Symeona 35. Judy 36. Józefa 37. Jony 38. Eliakima
39. Meleasza 40. Menny 41. Mattata
42. Natana 43. Dawida 44. Jessego
45. Jobeda 46. Booza 47. Sali
48. Naassona 49. Aminadaba
50. Admina 51. Arniego 52. Esroma
53. Faresa 54. Judy 55. Jakuba 56. Izaaka 57. Abrahama

*pomiędzy osobami opuszczam słowo "syna"
Ew. wg św. Mateusza 1, 17

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
Ew. wg św. Mateusza 1, 1-16

1. Jezus 2. Józef 3. Jakub 4. Mattan
5. Eleazar 6. Eliud 7. Achim 8. Sadok
9. Azor 10. Eliakim 11. Abiud
12. Zorobabel 13. Salatiel 14. Jechoniasz
15. Jozjasz 16. Amos 17. Manasses
18. Ezechiasz 19. Achaz 20. Joatam
21. Ozjasz 22. Joram 23. Jozafat 24. Asa
25. Abiasz 26. Roboam 27. Salomon
28. Dawid 29. Jesse 30. Obed 31. Booz
32. Salmon 33. Naasson 34. Aminadab
35. Aram 36. Ezron 37. Fares 38. Juda
39. Jakub 40. Izaak 41. Abraham

** w zasadzie, jeśli mamy listę 41 osób, to pomiędzy nimi jest 40 pokoleń - np. pomiędzy Jezusem a Józefem jest jedno pokolene, a nie dwa

Genealogia pomiędzy Dawidem a Abrahamem ma tylko jedną lub dwie różnice (Admin i Arni u Łukasza vs. Aram u Mateusza). Genealogia pomiędzy Dawidem a Jezusem zupełnie się nie pokrywa - można sparować tylko 6 z 67 imion (podkreślone).

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt