Ilu jest bogów?
Jest wielu bogów Jest jeden Bóg
"Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa"  Ps 82, 1

"Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.
"
Rdz 1, 26

"Oto człowiek stał się taki jak My"  Rdz 3, 22

"Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!Rdz 11, 7

"odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan.
Wj 12, 12

"Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie"  Wj 15, 11

"Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie"   Wj 18, 11

"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!"  Wj 20, 3

"Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom"  Wj 22, 20

"imienia bogów obcych nie wymieniajcie"  Wj 23, 13

"Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił."  Wj 23, 24

"Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami."  Wj 23, 32

"Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym."  Wj 34, 14
Czy można być zazdrosnym o kogoś, kogo nie ma?

"Pan dokonał sądu również nad ich bogami."  Lb 33, 4
Czy można sądzić kogoś, kogo nie ma?

"Któryż bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje?"  Pwt 3, 24

Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie."  Pwt 5, 7

"Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodówPwt 6, 14

"albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami"  Pwt 10, 17

"Nie zbaczaj od słów, (...) by iść za bogami obcymi i służyć im."   Pwt 28, 14  Jak iść za kimś, kogo nie ma?

"wasi przodkowie od starodawnych czasów, (...) którzy służyli bogom cudzym"  Joz 24, 2

"Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie" 
Joz 24, 14-16  Jak usunąć coś, czego nie ma?

Kemosz, to taki sam bóg jak i Jahwe:
"Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść!
"
Sdz 11, 24

"oddajcie cześć Bogu Izraela; może odejmie rękę swą od was, od bogów waszych i od waszego kraju. 1 Sm 6, 5

"Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego."  Ps 82, 1

"Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie"  Ps 86, 8

"wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie."  Ps 96, 4

"wszyscy bogowie hołd Mu oddają.Ps 97, 7
Jak można oddawać hołd, jeśli się nie istnieje?

"Pan nasz jest nad wszystkimi bogami."   Ps 135, 5

"Chwalcie Boga nad bogami"  Ps 136, 2

"Bogowie, którzy nie uczynili nieba i ziemi, znikną z ziemi i spod tego nieba".  Jr 10, 11
Jak bogowie mieliby zniknąć, jeśli ich nie ma?

"Nie chodźcie za obcymi bogami, by im służyć i cześć oddawać"  Jr 25, 6

"Oto ukarzę Amona w No, <faraona>, Egipt i jego bóstwa oraz jego królówJr 46, 25

"Strasznym dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi"  So 46, 25 
Jak może zniknąć coś, czego nie ma?

"Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?»"  J 10, 34

"jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów"  1 Kor 8, 5

"Trzej bowiem dają świadectwo"  1 J 5, 7
"Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego."  Pwt 4, 35

"Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego."   Pwt 4, 39

"Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym."  Pwt 6, 4

"Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga."
Pwt 32, 39

"tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było
ani po Mnie nie będzie.
Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy."   Iz 43, 10-11

"czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? (...) - Ja nie znam takiego!"
Iz 44, 8

"Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. (...) Ja jestem Pan, i nie ma innego."  Iz 45, 5-6

"Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja."  Iz 46, 9

"Pan Bóg nasz, Pan jest jeden."  Mk 12, 29

"Jeden jest i nie ma innego prócz Niego."   Mk 12, 32

"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga"  J 17, 3

"nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego."  1 Kor 8, 4

"dla nas istnieje tylko jeden Bóg"  1 Kor 8, 6
  
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt